Algemene voorwaarden

INHOUDSOPGAVE

Artikel 1            Definities
Artikel 2            Identiteit van de ondernemer
Artikel 3            Toepasselijkheid
Artikel 4            Het aanbod
Artikel 5            De overeenkomst
Artikel 6            Prijzen
Artikel 7            Prijswijzigingen
Artikel 8            Wijziging van de prestatie
Artikel 9            Zekerheid
Artikel 10          Levering en risico
Artikel 11          Herroepingsrecht
Artikel 12          Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 13          Garantie
Artikel 14          Betaling
Artikel 15          Klachten
Artikel 16          Adviezen en verstrekte informatie
Artikel 17          Vrijwaring
Artikel 18          Schade en aansprakelijkheid
Artikel 19          Eigendomsvoorbehoud en retentie
Artikel 20          Werkzaamheden
Artikel 21          Recht van vervanging en inzet derden
Artikel 22          Verhuur
Artikel 23          Staat van het gehuurde en aansprakelijkheid
Artikel 24          Gebruik van het gehuurde
Artikel 25          Verzekering van het gehuurde
Artikel 26          (On)geschiktheid van het gehuurde
Artikel 27          Bezwaren of beslag op het gehuurde
Artikel 28          Opschorting en ontbinding van de overeenkomst
Artikel 29          Intellectuele eigendom
Artikel 30          Persoonsgegevens
Artikel 31          Eenzijdig wijzigingsbeding
Artikel 32          Verval
Artikel 33          Slotbepalingen

 

Artikel 1 – DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Afnemer/ zijn: de opdrachtgever, huurder, koper, of diegene die anderszins optreedt bij een overeenkomst met de ondernemer;
 2. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van de ondernemer;
 3. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 4. Consument: een afnemer, zijnde een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn beroeps- of bedrijfsactiviteiten vallen;
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht;
 7. Ondernemer/haar: Fourage.nl, de vennoten en bestuurders;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Partijen: de afnemer en de ondernemer gezamenlijk;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat afnemer en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Fourage.nl
Breestraat 55
8316 AP Marknesse
Nederland
T (065) 753-3835
E info@fourage.nl
KVK 82955778
BTW nummer NL862669625B01

 

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

 1. In deze algemene voorwaarden staan afspraken die de ondernemer met de afnemer heeft gemaakt en waar partijen aan moeten voldoen indien de afnemer een overeenkomst sluit met de ondernemer en/of gebruikt maakt van de diensten van de ondernemer. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing:
  1. als partijen een overeenkomst hebben;
  2. bij opgestelde aanbiedingen;
  3. bij offertes en prijsopgaves;
  4. wanneer ondernemer werkzaamheden verricht;
  5. bij elke koop of afstand;
  6. bij leveringen en andere (rechts)handelingen.
   Deze algemene voorwaarden gelden ook wanneer ondernemer een andere overeenkomst met de afnemer sluit.
 1. Partijen kunnen andere afspraken maken dan in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen. Deze (afwijkende) afspraken gelden alleen wanneer deze schriftelijk zijn vastgelegd en de ondernemer daarmee heeft ingestemd. Deze afwijkende afspraken gelden alleen voor de op dat moment tussen partijen gesloten overeenkomst. Voor andere overeenkomsten gelden weer alle afspraken van de algemene voorwaarden.
 2. Indien de afnemer naar andere algemene voorwaarden verwijst in zijn of haar aanbod of correspondentie, dan gelden die niet. Dit geldt ook wanneer in die andere algemene voorwaarden een beding is opgenomen dat aangeeft dat dit niet het geval is.
 3. Mogelijk zijn, naast de overeenkomst en deze algemene voorwaarden, ook specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing. In geval van strijdigheid tussen bepalingen, zal de volgende voorrangsregeling gelden,:
  1. de overeenkomst;
  2. de specifieke product- of dienstvoorwaarden;
  3. de algemene voorwaarden.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en treedt een afspraak die daar zoveel mogelijk bij past hier automatisch voor in de plaats. Dit geldt ook voor andere afspraken waar ondernemer geen beroep op kan doen.
 5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. De ondernemer mag altijd de gehele overeenkomst of een gedeelte daarvan door een andere partij laten uitvoeren.

 

ARTIKEL 4 – HET AANBOD

 1. De ondernemer is niets verplicht wanneer zij de afnemer iets aanbiedt, bijvoorbeeld bij offertes en prijsopgaves. Dit is anders wanneer dit duidelijk is aangegeven.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 4. Alle aanbiedingen die door de ondernemer worden gedaan, zijn alleen voor de afnemer bestemd.
 5. Kennelijke vergissingen of kennelijke (schrijf)fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Het aanbod, de offerte of de prijsopgave is dan niet meer geldig. De afnemer dient dit door te geven aan de ondernemer, waarna de ondernemer een aangepaste offerte of prijsopgave kan toesturen.
 6. Het is niet mogelijk om met een deel van de offerte of prijsopgave akkoord te gaan. De ondernemer is dus niet verplicht om bij een samengestelde offerte of prijsopgave een gedeelte van de opdracht uit te voeren voor het daarbij vermelde deel van de kosten.
 7. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod of de offerte zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren, en dergelijke, exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

 

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst ontstaat wanner:
  1. de ondernemer een vrijblijvend aanbod doet;
  2. dit aanbod de afnemer heeft bereikt;
  3. de afnemer het eens is met het aanbod en hiermee akkoord gaat, en;
  4. dit akkoord de ondernemer heeft bereikt.
 2. Indien de afnemer nog niet akkoord is met het aanbod, dan mag de ondernemer het aanbod nog intrekken. Er ontstaat dan geen overeenkomst.
 3. De ondernemer is niet verplicht een overeenkomst met de afnemer aan te gaan wanneer zij slechts een prijsopgave (wel of niet offerte genoemd), begroting, voorcalculatie of een soortgelijke mededeling aan de afnemer heeft toegestuurd.
 4. Indien de afnemer bij de aanvaarding van het aanbod voorbehouden of wijzigingen aanbrengt, dan komt er pas een overeenkomst tot stand wanneer de ondernemer schriftelijk aan de afnemer heeft aangegeven daarmee akkoord te gaan. Deze instemming heeft in geen enkel geval betrekking op eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden die door de afnemer worden gehanteerd.
 5. (Rechts)handelingen van ondergeschikten van de ondernemer, binden de ondernemer niet. Dit is anders wanneer de ondernemer uitdrukkelijk en schriftelijk instemt.
 6. Na ontvangst van de aanvaarding van het aanbod, zal de ondernemer een bevestiging doen toekomen aan de afnemer.
 7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de ondernemer beschikt over voldoende voorraad van de betreffende producten.

 

ARTIKEL 6 – PRIJZEN

 1. Partijen maken samen vooraf afspraken over de prijzen en/of tarieven voor alle werkzaamheden, leveringen en andere (rechts)handelingen.
 2. De opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen, belastingen en rechten van overheidswege, tenzij anders vermeld.
 3. Het aantal uren dat door de ondernemer wordt aangegeven is een schatting en is niet bindend. Dit is anders wanneer de ondernemer dit nadrukkelijk heeft aangegeven.
 4. Indien bij het uitvoeren van de overeenkomst extra risico’s aanwezig zijn, dan kan de ondernemer een toeslag op de overeengekomen prijzen in rekening brengen. Deze toeslag is afhankelijk van de risico’s die de ondernemer neemt.
 5. Prijzen die eerder zijn gebruikt binden de ondernemer niet voor de toekomst. Bij een latere overeenkomst in de toekomst moeten dus weer nieuwe afspraken worden gemaakt over de prijzen.

 

ARTIKEL 7 – PRIJSWIJZIGINGEN

 1. De ondernemer kan producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 2. De ondernemer mag de overeengekomen prijs verhogen wanneer één of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen:
  1. stijging van de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn;
  2. stijging van verzendkosten, lonen, werkgeverslasten, sociale verzekeringen, met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten;
  3. invoering van nieuwe of een wijziging van bestaande overheidsheffingen, in- en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen- en buitenland;
  4. omstandigheden die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen, die niet aan de ondernemer kunnen worden toegerekend en die de kosten van het werk verhogen;
  5. omstandigheden die hiermee zijn te vergelijken.
 3. De afnemer is verplicht de verhoogde prijs te betalen, voor zover deze verhoging niet meer betreft dan 10% van de overeengekomen prijs.
 4. Voorziet de ondernemer dat de prijsverhoging meer zal zijn dan 10% van de overeengekomen prijs? Dan moet zij dit bij de afnemer melden. Deze verhoging is voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer binnen zeven (7) dagen schriftelijk aan de ondernemer laten weten dat hij niet akkoord is met de verhoging.
 5. Meldt de afnemer, conform lid 4, aan de ondernemer dat hij het niet eens bent met de prijsverhoging? Dan zullen partijen overleggen over een mogelijke wijziging van de overeenkomst. Eventuele overeengekomen wijzigingen van de overeenkomst gelden alleen, nadat deze schriftelijk door de ondernemer zijn bevestigd en door partijen zijn ondertekend.
 6. Indien het overleg, zoals bedoeld in lid 5, niet tot een oplossing leidt, dan zijn partijen bevoegd de overeenkomst te beëindigen, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. De door de ondernemer tot het moment van ontbinding verrichte werkzaamheden en/of geleverde goederen zullen in dat geval alsnog door de afnemer moeten worden betaald.

 

ARTIKEL 8 – WIJZIGING PRESTATIE

 1. De ondernemer mag de overeengekomen prestatie wijzigen wanneer zij vindt dat dit voor het goed uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijk is.
 2. Zorgt de wijziging van de prestatie voor meerwerk of meer kosten? Dan is artikel 7 van toepassing.
 3. Leiden door de afnemer verzochte aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst tot extra kosten? Dan zijn deze altijd volledig voor zijn rekening. Artikel 7 lid 3, 4, 5 en 6 zijn dan nadrukkelijk niet van toepassing.

 

ARTIKEL 9 – ZEKERHEID

 1. Verwacht de ondernemer dat de afnemer zich niet zal houden aan zijn verplichtingen? Denkt de ondernemer bijvoorbeeld dat de afnemer de factuur niet kan betalen? Dan mag de ondernemer van de afnemer eisen dat hij de ondernemer daarover direct zekerheid geeft. De afnemer moet daarnaast zijn verplichtingen gewoon blijven nakomen. Kan hij dit niet, dan mag de ondernemer haar werkzaamheden (tijdelijk) staken totdat de afnemer deze zekerheid wel biedt en zijn verplichtingen nakomt. De ondernemer is hiervoor niet schadeplichtig.
 2. Kan de afnemer de ondernemer deze zekerheid niet geven? Dan kan de ondernemer de overeenkomst beëindigen en wordt deze als ontbonden beschouwd. De door de ondernemer tot het moment van ontbinding verrichte werkzaamheden en/of geleverde goederen zullen in dat geval alsnog door de afnemer moeten worden betaald. De ondernemer kan daarnaast nog een schadevergoeding van de afnemer vorderen.

 

ARTIKEL 10 – LEVERING EN RISICO

 1. De ondernemer levert zaken aan de afnemer op het hoofdkantoor van de ondernemer. Het is mogelijk hier andere afspraken over te maken. Deze afspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd. Bij online aankopen kan de afnemer zelf een afleveradres in Nederland opgeven.
 2. De afnemer moet meewerken aan de levering.
 3. Heeft de ondernemer de zaken op de overeengekomen plaats aan de afnemer geleverd? Dan komen de geleverde zaken vanaf dat moment voor rekening en risico van de afnemer.
 4. Weigert de afnemer de zaken bij de levering in ontvangst te nemen? Dan is de afnemer direct, zonder ingebrekestelling, in verzuim. Daarnaast is de afnemer aansprakelijk voor alle schade die als gevolg hiervan wordt geleden.
 5. De ondernemer zal de bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen leveren, tenzij partijen een andere leveringstermijn zijn overeengekomen.
 6. Wanneer de bestelling wordt geleverd door een derde aan de afnemer, dan dient de ondernemer ervoor te zorgen dat de bestelling in ieder geval binnen 30 dagen is meegegeven aan de bezorger. De ondernemer is nooit aansprakelijk voor eventuele vertragingen ten gevolge van de bezorging door een derde.
 7. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht van de ondernemer. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging op het door de afnemer opgegeven adres, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 9. Alle levertermijnen zijn indicatief, en nimmer een fatale termijn. Aan eventuele genoemde termijnen kan de afnemer geen rechten ontlenen. Bij overschrijding van een termijn kan de afnemer geen aanspraak maken op een schadevergoeding.
 10. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. De afnemer maakt in een dergelijk geval geen aanspraak op een schadevergoeding.

 

ARTIKEL 11 – HERROEPINGSRECHT

Dit artikel geldt alleen als de afnemer een consument is en de consument een aankoop op afstand doet.

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen. De bedenktermijn eindigt veertien (14) dagen na de dag waarop het product bij de consument is afgeleverd. Bij meer producten in één bestelling rekent u vanaf de dag na levering van het laatste product of onderdeel.
 2. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. De consument draagt de verantwoordelijkheid voor het terugzenden.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal de consument het product ongebruikt en met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Wanneer dit niet het geval is, geldt dat de ondernemer niet verplicht is om de aankoopsom aan de afnemer te retourneren. De afnemer is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product.
 4. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen veertien (14) dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het Modelformulier voor herroeping welke aan de algemene voorwaarden is toegevoegd, of door middel van een ander communicatiemiddel. De consument kan bijvoorbeeld een e-mail verzenden naar info@fourage.nl. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de consument het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 5. Indien de consument na afloop van de veertiendagentermijn niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, kan de koop niet meer worden geannuleerd.
 6. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen, mits het product reeds ontvangen is door de ondernemer en is goedgekeurd, of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande de dag nadat de overeenkomst is gesloten.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten tot de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

ARTIKEL 12 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

 1. De volgende producten en diensten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht zoals opgenomen in artikel 11 van de algemene voorwaarden:
  1. de producten die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon zijn bestemd;
  2. producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. producten die door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;
  4. producten die snel kunnen bederven of verouderen (zoals bij voer);
  5. producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden vanwege hygiënische redenen of redenen van gezondheidsbescherming nadat de verzegeling is verbroken (zoals bij voer);
  6. bij de dienstverlening die op verzoek van de consument binnen de veertiendagentermijn is aangevangen, heeft de consument afstand van zijn herroepingsrecht gedaan zodra de overeenkomst is nagekomen.

 

ARTIKEL 13 – GARANTIE

 1. De afnemer heeft alleen recht op garantie op geleverde goederen of diensten als de ondernemer dit schriftelijk in de overeenkomst heeft opgenomen.
 2. Als de ondernemer garantie heeft gegeven, dan geldt die garantie niet of vervalt die in de volgende gevallen:
 3. als de zaken/producten zijn gebruikt op een manier die de ondernemer, de fabrikant of de leverancier de afnemer heeft afgeraden;
 4. als de afnemer de gebreken niet binnen de door de ondernemer vastgestelde termijn ter beoordeling of controle aanbiedt;
 5. als de afnemer de ondernemer niet binnen een redelijke termijn in de gelegenheid stelt om het gebrek te verhelpen;
 6. als de afnemer de geleverde producten zelf heeft (laten) gerepareerd en/of bewerkt;
 7. als de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden gebruikt, behandeld of in strijd met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn,
 8. Indien door de ondernemer garantie is gegeven op goederen of diensten, en de ondernemer daarvoor goederen heeft gebruikt die niet door haar zijn vervaardigd, dan geldt voor die goederen de garantie(termijn), voor zover van toepassing, van de leverancier waar de ondernemer die goederen heeft gekocht. Dit geldt ook als deze garantie(termijn) korter of beperkter is dan de garantie(termijn) die ondernemer hanteert.
 9. Als de ondernemer geen garantie geeft op goederen of diensten en ten aanzien van goederen die niet door de ondernemer zijn vervaardigd, wel een garantie geldt van de leverancier of fabrikant waar de ondernemer deze goederen van heeft afgenomen, dan zal de ondernemer indien en voor zover mogelijk deze rechten op verzoek van de afnemer aan de afnemer overdragen. Eventuele kosten hiervan komen voor rekening van de afnemer.

 

ARTIKEL 14 – BETALING

 1. Betaling geschiedt door middel van facturatie, tenzij een andere wijze van betaling door de ondernemer wordt gehanteerd of een andere wijze van betaling wordt afgesproken met de afnemer. Naast voorgaande betalingsmogelijkheden, kan ondernemer de afnemer aanbieden om elektronisch te betalen. De afnemer is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste betaalgegevens aan de ondernemer.
 2. De afnemer is gehouden om de factuur binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum te betalen op de bank- of girorekening die op de factuur staat aangegeven. De afnemer mag geen bedragen verrekenen. De afnemer mag ook de betaling niet opschorten.
 3. Indien de afnemer niet binnen veertien dagen betaalt, dan is de afnemer direct in verzuim. De afnemer, niet zijnde een consument, is vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als maand wordt beschouwd) over het verschuldigde bedrag tot aan de gehele voldoening daarvan. De rente wordt berekend over het deel dat de afnemer nog niet heeft betaald. Ook deze rente is direct opeisbaar. De afnemer, niet zijnde een consument, dient altijd 15% aan buitengerechtelijke incassokosten over het verschuldigde bedrag, met een minimum van 150 euro, te voldoen.
 4. Indien de wettelijke rente in een bepaalde periode hoger is dan de contractuele rente, geldt voor die periode de wettelijke rente in plaats van de contractuele rente.
 5. Een door de afnemer betaald bedrag wordt eerst van de incassokosten afgetrokken, vervolgens van de verschuldigde rente en daarna van de hoofdsom. Heeft de afnemer meerdere facturen niet betaald? Dan wordt de betaling eerst van de oudste factuur afgetrokken, vervolgens op de één na oudste factuur enzovoort.
 6. Indien de afnemer het niet eens is met de factuur, is de afnemer verplicht dit binnen vijf (5) dagen na verzending van de factuur, schriftelijk aan de ondernemer te melden. Doet de afnemer dit niet, dan geldt de factuur als correct.
 7. De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 8. Moet de ondernemer de afnemer in rechte betrekken om betaling of nakoming af te dwingen? Dan is de afnemer verplicht om alle proceskosten, zoals de kosten voor rechtsbijstand en raadslieden, te betalen als de ondernemer geheel of gedeeltelijk in het gelijk worden gesteld

 

ARTIKEL 15 – KLACHTEN

 1. Heeft de ondernemer een goed geleverd of zijn de afgesproken werkzaamheden verricht? Dan dient de afnemer met enige spoed te controleren of de ondernemer de gemaakte afspraken is nagekomen. De afnemer dient – zo concreet en gedetailleerd mogelijk – schriftelijk kenbaar te maken welke afspraken niet zijn nagekomen. De afnemer dient dit te doen binnen veertien (14) dagen na op- of aflevering. Indien de afnemer dit niet (tijdig) doet, dan wordt ervan uitgegaan dat de ondernemer haar afspraken goed is nagekomen. De ondernemer hoeft dan niets meer te vervangen, herstellen en de afnemer kan geen schadevergoeding vorderen.
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst in behandeling genomen. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bevestiging van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Een klacht schort de (betalings)verplichtingen van de afnemer niet op. De afnemer kan zijn betalingsverplichtingen niet opschorten tot het moment dat hij wel tevreden is, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 4. De ondernemer mag na een ingebrekestelling en ook tijdens verzuim een nieuwe deugdelijke prestatie leveren om een gebrek te herstellen. De ondernemer is dan alsnog haar afspraken nagekomen en de overeenkomst is volledig deugdelijk nagekomen. De afnemer heeft in dat geval geen recht op een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. De ondernemer mag dit niet doen wanneer het gebrek onherstelbaar is.
 5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
 6. Indien de afnemer een vordering op de ondernemer heeft op basis van reclames, dan vervalt deze automatisch één (1) jaar. Deze vervaltermijn start op de dag nadat de afnemer bekend is geworden met de schade of daarmee bekend had kunnen zijn.

 

ARTIKEL 16 – ADVIEZEN EN VERSTREKTE INFORMATIE

 1. De afnemer kan geen rechten ontlenen aan adviezen en/of informatie die hij van de ondernemer krijgt als deze geen betrekking hebben op de overeenkomst.
 2. Als de afnemer gegevens of informatie van welke aard dan ook verstrekt aan de ondernemer, dan mag de ondernemer bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en de volledigheid hiervan. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade als deze is ontstaan wegens onjuiste of onvolledig verstrekte gegevens, informatie, en dergelijke.
 3. Artikel 17 is ook van toepassing met betrekking tot het gebruik van adviezen, gegevens en/of informatie van welke aard dan ook die de afnemer aan de ondernemer heeft (laten) verstrekken

 

ARTIKEL 17 – VRIJWARING

 1. Partijen hebben afgesproken dat de afnemer de ondernemer vrijwaart tegen en schadeloos stelt voor alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met de uitvoering van deze overeenkomst. Door de ondernemer gemaakte kosten, die zij moet maken als gevolg van een aanspraak van derden, zijn hierbij inbegrepen.
 2. Heeft de ondernemer bepaalde goederen, die van belang zijn voor uitvoering van de overeenkomst, onder zich? Dan is de afnemer verplicht de ondernemer volledig te vrijwaren tegen eventuele aanspraken van derden. Dus ook indien het aanspraken zijn op vergoeding van schades die direct met die goederen in verband kunnen worden gebracht.
 3. Boetes, vorderingen, dwangsommen en andere maatregelen vanuit de overheid komen voor de rekening van de afnemer.
 4. Deze verplichting tot vrijwaring geldt ook ten aanzien van de leidinggevenden, werknemers van de ondernemer en andere door de ondernemer ingeschakelde partijen bij de overeenkomst.

 

ARTIKEL 18 – SCHADE EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. Is de ondernemer verplicht om de schade van de afnemer te vergoeden? Dan hoeft de ondernemer nooit meer te betalen dan het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekeraar in verband daarmee aan haar uitkeert. Keert de verzekeraar rechtstreeks uit aan de afnemer? Dan hoeft de ondernemer de afnemer verder niks meer te betalen.
 2. Keer de aansprakelijkheidsverzekeraar van de ondernemer, om welke reden dan ook, niet uit? Dan hoeft de ondernemer maar een schadevergoeding te betalen van maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, waar de schade betrekking op heeft.
 3. Is het factuurbedrag hoger dan € 750,-? Dan hoeft de ondernemer maar een schadevergoeding te betalen van maximaal € 750,-.
 4. Keert de aansprakelijkheidsverzekeraar, om welke reden dan ook, niet uit én is er geen factuur? Dan hoeft de ondernemer maar een schadevergoeding te betalen van maximaal van € 750,-.
 5. De ondernemer is slechts aansprakelijk voor directe schade.
 6. Heeft de afnemer indirecte schade? Dan komt deze schade niet voor rekening van de ondernemer. Denk hierbij aan gevolgschade, misgelopen (gederfde) winst, vertragingsschade of alle andere vormen van schade die niet zijn genoemd in lid 5 van dit artikel.
 7. Is de schade aan de ondernemer toe te rekenen? Dan is de ondernemer alleen aansprakelijk wanneer:
 1. de afnemer, de ondernemer direct (onverwijld), op de juiste manier (deugdelijk) en schriftelijk in gebreke stelt. De afnemer moet de ondernemer zo volledig en gedetailleerd mogelijk informeren over de tekortkomingen. Op deze manier kan de ondernemer adequaat reageren;
 2. de afnemer aan de ondernemer een redelijke termijn geeft om de schade/ tekortkoming te herstellen;
 3. de ondernemer, binnen de termijn die de afnemer haar geeft, de tekortkoming niet heeft hersteld;
 4. de schade aan de ondernemer toe is te rekenen.
  1. Heeft de ondernemer een andere partij ingeschakeld voor het uitvoeren van werkzaamheden, onderzoeken, het leveren van goederen, het geven van adviezen en/ of een andere (rechts)handeling en heeft deze partij bij de afnemer of een andere partij schade veroorzaakt? Dan is de ondernemer niet aansprakelijk voor deze schade. De afnemer is hiervoor zelf aansprakelijk. Is de ondernemer toch aansprakelijk? Dan vrijwaart de afnemer de ondernemer tegen, en stelt de ondernemer schadeloos voor, alle aanspraken te dier zake.
  2. Vraagt de afnemer binnen een jaar na de dag dat hij bekend was, of redelijkerwijs had kunnen zijn, met de schade én de aansprakelijke partij niet om een schadevergoeding? Dan vervalt elk recht op een schadevergoeding.
  3. Alles wat in bovenstaande artikel staat over het afweren of beperken van de aansprakelijkheid (tegenover de afnemer) geldt ook richting de leidinggevende, vennoten, bestuurders, werknemers of een andere partijen van de ondernemer die de ondernemer bij deze overeenkomsten heeft betrokken.

 

ARTIKEL 19 – EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RETENTIE

 1. Zolang de afnemer niet (volledig) heeft betaald of zolang de afnemer andere verplichtingen uit een overeenkomst met de ondernemer niet nakomt, blijft de ondernemer eigenaar van alle geleverde goederen. Dit is ook het geval als de afnemer verschuldigde rente en (buiten)gerechtelijke kosten nog niet heeft betaald.
 2. Rust er op de door de ondernemer geleverde goederen nog een eigendomsvoorbehoud? Dan is de afnemer verplicht deze goederen met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de ondernemer te bewaren.
 3. Rust er op de door de ondernemer geleverde goederen nog een eigendomsvoorbehoud? Dan mag de afnemer deze niet bezwaren.
 4. Komt de afnemer zijn (betalings-)verplichtingen niet of niet op tijd na? Dan mag de ondernemer de goederen waar een eigendomsvoorbehoud op van toepassing is, terug nemen. De ondernemer mag deze goederen vasthouden, totdat de afnemer aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Daarnaast blijven de overige rechten van de ondernemer bestaan.
 5. Zijn de door de ondernemer geleverde zaken reeds gemonteerd of anders geplaatst op andere zaken? Dan is de ondernemer gerechtigd haar zaken te demonteren. Dit mag de ondernemer alleen niet als daardoor onredelijk veel schade wordt toegebracht aan een of meer van die zaken. De kosten van demontage zijn voor rekening van de afnemer. Totdat de afnemer aan de ondernemer alle openstaande vorderingen heeft voldaan, kan de ondernemer de zaken onder haar houden (retentie). De ondernemer kan op deze zaken haar vordering met voorrang verhalen, tenzij de afnemer ter voldoening van deze bedragen voldoende zekerheid stelt.

 

Artikel 20 – WERKZAAMHEDEN

Dit artikel is alleen van toepassing wanneer de afnemer de ondernemer inschakelt teneinde werkzaamheden in opdracht van de afnemer te verrichten.

 1. Ondernemer stelt bij benadering vast wanneer zij start met haar werkzaamheden en binnen welke tijd de opdracht zal zijn uitgevoerd.
 2. De afnemer is verplicht om onderzoek te doen naar alle omstandigheden en risico’s die kunnen spelen tijdens de werkzaamheden. Denk hierbij aan:
  1. aanwezigheid en ligging van obstakels;
  2. andere aanwezige belemmeringen.

De afnemer moet de ondernemer hiervan schriftelijk op de hoogte stellen en bovenstaande omstandigheden en risico’s voorzien van een duidelijke markering. Daarnaast moet de afnemer alle tekeningen en kaarten aan de ondernemer geven. De afnemer garandeert dat de informatie die de ondernemer ontvangt klopt, volledig en recent is.

 1. Houdt de afnemer zich niet aan zijn verplichtingen uit het vorige lid? Dan doet de ondernemer op de kosten van de afnemer zelf het onderzoek.
 2. Kan de afnemer niet aan bovenstaande verplichtingen voldoen, dan is hij gehouden dit zo snel als mogelijk aan de ondernemer schriftelijk te laten weten. In ieder geval ten minste drie (3) dagen voordat de ondernemer begint met de werkzaamheden. De ondernemer zal dan zelf het benodigde onderzoek verrichten. De kosten hiervan zijn voor de afnemer.
 3. Wanneer begint de ondernemer met haar werkzaamheden? De ondernemer start met de werkzaamheden wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en de ondernemer de noodzakelijke gegevens, tekeningen, vergunningen, ontheffingen enz. heeft ontvangen.
 4. De afnemer is verantwoordelijk voor de naleving van alle voorschriften voor de arbeidsomstandigheden en veiligheid. De afnemer is verplicht de arbeidsomstandigheden en veiligheid te optimaliseren voor zover dit in alle redelijkheid mogelijk is.
 5. De afnemer zorgt ervoor dat overlast en/of schade voor de omgeving maar ook schade aan belendingen en aan het milieu zoveel mogelijk wordt voorkomen. Bijvoorbeeld door noodzakelijke voorzieningen te treffen. Onder schade verstaan wij ook gevolgschade aan zaken en goederen en/of stoffen door trillingen.
 6. De afnemer moet ervoor zorgen dat het werkterrein goed bereikbaar en begaanbaar is voor het werkmateriaal van de ondernemer.
 7. Voldoet de afnemer niet aan de verplichtingen van dit artikel? Of geeft de afnemer de ondernemer gebrekkige en/ of onjuiste informatie? Dan hoeft de ondernemer nog niet te starten met de werkzaamheden of mag de ondernemer de voortzetting van de werkzaamheden opschorten. Zijn hierdoor kosten gemaakt? Dan komen deze voor de rekening. Van de afnemer. Ook is de ondernemer niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg hiervan.

 

ARTIKEL 21 – RECHT VAN VERVANGING EN INZET DERDEN

 1. Het bedrijf van de ondernemer wordt altijd aangemerkt als opdrachtnemer, ook indien de afnemer de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling heeft dat een opdracht door een bepaald persoon binnen het bedrijf zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW is dan ook uitdrukkelijk uitgesloten. Bij de uitvoering van de opdracht is de ondernemer bevoegd, voor rekening van de afnemer derden in te schakelen.
 2. Indien de afnemer de ondernemer als opdrachtnemer aanstelt en ervoor kiest om nog één of meerdere opdrachtnemers aan te stellen waarmee wij samen de opdracht uit moeten voeren, kan de afnemer de ondernemer niet hoofdelijk aansprakelijk stellen voor een tekortkoming in de nakoming bij de uitvoering van de opdracht. De werking van artikel 7:407 lid 2 BW is dan ook uitdrukkelijk uitgesloten.

 

ARTIKEL 22 – VERHUUR

 1. De ondernemer en de afnemer maken afspraken over wanneer de huurtermijn start en eindigt.
 2. De afnemer is over de gehele huurtermijn de huurprijs verschuldigd. Daarnaast komen de (eventuele) kosten voor transport, brandstof, montage en demontage voor rekening van de afnemer.
 3. Tussentijds beëindigen van de huurovereenkomst kan alleen als de ondernemer daar nadrukkelijk mee akkoord gaat. Als de afnemer geen gebruik van het gehuurde wil maken, is de afnemer alsnog de overeengekomen huurvergoeding volledig verschuldigd.
 4. Indien de afnemer het gehuurde moet monteren en/of demonteren, dan wordt de tijd die de afnemer daarvoor nodig heeft, opgeteld bij de totale huurperiode.
 5. Als de afnemer de huurtermijn wenst te wijzigen of verlengen, dan moet de afnemer dit in ieder geval voor 15:00 uur op de één na laatste dag van de overeengekomen huurperiode met de ondernemer overleggen.
 6. De afnemer moet het gehuurde uiterlijk op het moment waarop de huurovereenkomst eindigt, aan de ondernemer teruggeven. De afnemer geeft het gehuurde terug door het gehuurde op het door de ondernemer opgegeven adres te bezorgen of gereed te hebben voor afvoer, afhankelijk van hetgeen partijen met elkaar hebben afgesproken.
 7. Na de huurtermijn is de afnemer verplicht het gehuurde in goede staat, althans zonder enige beschadiging, en indien van toepassing gereinigd, gereed te hebben voor afvoer. Indien de afnemer daar niet aan voldoet, is de afnemer verplicht de kosten van minimaal € 50,- die de ondernemer moet maken voor reiniging of vervanging, vergoeden.
 8. Indien de afnemer de huurtermijn overschrijdt, dan ontstaat voor de ondernemer het recht tot onmiddellijke terugname van het gehuurde. De huur gaat automatisch door onder dezelfde voorwaarden tot en met het tijdstip dat het gehuurde weer in het bezit van de ondernemer is. Het huurbedrag over de periode van overschrijding bedraagt de overeengekomen huurvergoeding per dag, verhoogd met een bedrag van € 100,- per dag tot en met de dag dat de ondernemer het gehuurde weer in het bezit heeft. De verhoging van het huurtarief geldt los van verdere door de ondernemer geleden schade en te maken kosten. Voor deze kosten is de afnemer volledig aansprakelijk, zonder dat nadere ingebrekestelling nodig is.

 

ARTIKEL 23 – STAAT VAN HET GEHUURDE EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. Wat wordt verstaan onder schade? Er is sprake van schade bij beschadiging, verlies, storing of aanpassing van het gehuurde.
 2. Er wordt vanuit gegaan dat de afnemer het gehuurde in goede staat heeft ontvangen. Indien er schade is aan het gehuurde dienen partijen dit voor of tijdens het afleveren schriftelijk vast te leggen.
 3. De afnemer dient het gehuurde terug te bezorgen in de staat waarin de afnemer deze heeft ontvangen. Doet de afnemer dit niet? Dan komen de kosten voor herstelwerkzaamheden of schade voor rekening van de afnemer.
 4. Tijdens de huurtermijn is de afnemer verantwoordelijk voor het dagelijks (klein) onderhoud en het bijvullen van benodigdheden zoals benzine, diesel, olie, (koel)vloeistoffen, grondstoffen enz.
 5. De afnemer moet schade zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur aan de ondernemer melden. Doet de afnemer dit niet en heeft de ondernemer daardoor schade? Dan komt die schade voor rekening van de afnemer.
 6. De ondernemer kan schade laten herstellen of zelf herstellen. De afnemer is aansprakelijk voor de kosten daarvan. Dit geldt niet indien de schade het gevolg is van normale slijtage of een gebrek aan het gehuurde dat partijen bij het begin van de huurtermijn schriftelijk hadden vastgelegd.
 7. Anders dan in lid 6 is de afnemer altijd aansprakelijk voor het herstellen van schade aan het gehuurde, of voor vervanging, indien de afnemer handelt in strijd met artikel 24.

 

ARTIKEL 24 – GEBRUIK VAN HET GEHUURDE

 1. De afnemer mag het gehuurde alleen gebruiken voor het doel waarvoor het bestemd is. Daarnaast mag de afnemer geen wijzigingen op of aan het gehuurde aanbrengen.
 2. De afnemer is verplicht het gehuurde overeenkomstig de bedieningsvoorschriften te gebruiken.
 3. De afnemer zorgt ervoor dat het gehuurde goed is beschermd tegen vervreemding of beschadiging. Doet de afnemer dit niet? Dan is de afnemer aansprakelijk voor schade als gevolg van beschadiging of diefstal van het gehuurde.
 4. De afnemer mag het gehuurde niet doorverhuren of ter beschikking stellen aan derden. Dit mag wel wanneer de ondernemer de afnemer hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 5. De afnemer moet ervoor zorgen dat de ondernemer altijd toegang kan hebben tot het gehuurde in verband met dringende reparaties daarvan.
 6. De afnemer moet zelf zorgen voor de nodige vergunningen en/of meldingen bij instanties die nodig zijn om het gehuurde en de werkzaamheden efficiënt, veilig en legaal te kunnen gebruiken/uitvoeren.
 7. De afnemer moet voldoen aan alle wettelijke voorwaarden die gelden voor het gebruik, (ver)plaatsen en/of (de)monteren van het gehuurde

 

Artikel 25 – VERZEKERING VAN HET GEHUURDE

 1. De afnemer dient het gehuurde adequaat te verzekeren tegen alle aanwezige risico’s voor schade aan of door het gehuurde. Voornoemde verzekeringsplicht geldt ook ten aanzien van schade aan derden in welke vorm dan ook. U kunt denken aan verzekeringen tegen bedrijfsaansprakelijkheid, brand, diefstal, verduistering, beschadiging, en verlies. De verzekeringen dienen alle relevante werkrisico’s te dekken en voor zover toepasselijk werkgeversaansprakelijkheid.
 2. De afnemer dient ook te zorgen voor een adequate verzekering tegen alle aanwezige risico’s voor schade aan of door degene die het gehuurde gebruikt of bedient. Dit is ook het geval als de ondernemer hiervoor een persoon ter beschikking stelt aan de afnemer. Voornoemde verzekeringsplicht geldt ook ten aanzien van schade aan derden in welke vorm dan ook. De verzekeringen dienen alle relevante werkrisico’s te dekken en voor zover toepasselijk werkgeversaansprakelijkheid.
 3. Moet het gehuurde worden gebruikt in combinatie met een trekkend voertuig? Dan is de afnemer verplicht om ten behoeve van het trekkend voertuig in combinatie met het gehuurde een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Deze voldoet aan de bij of krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen.
 4. De verzekeringen die verplicht zijn volgens lid 1 en 2 moeten worden afgesloten voordat het gehuurde in het bezit van de afnemer wordt gesteld.
 5. De ondernemer kan een afschrift van de polis(sen) voor de in lid 1, 2 en 3 genoemde verzekeringen bij de afnemer opvragen. De afnemer dient deze dan te verstrekken. Verder moet de afnemer aan zijn verplichtingen voldoen die verband houden met de genoemde verzekeringen in lid 1, 2 en 3. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan tijdige betaling van de premies.

 

ARTIKEL 26 – (ON)GESCHIKTHEID VAN HET GEHUURDE

 1. Is (verder) gebruik van het gehuurde onmogelijk en komt dit door normale slijtage of door een gebrek dat partijen aan het begin van de huurovereenkomst reeds hebben vastgesteld? Dan heeft de afnemer recht op vervanging van het gehuurde voor zover redelijkerwijs mogelijk. De ondernemer is niet aansprakelijk voor andere kosten of schade.
 2. Blijkt het gehuurde niet geschikt te zijn voor de werkzaamheden waarvoor het is bedoeld? Dan heeft de afnemer recht op vervanging van het gehuurde voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is. De ondernemer is niet aansprakelijk voor andere kosten of schade.
 3. In alle andere gevallen waarbij (verder) gebruik van het gehuurde onmogelijk is heeft de afnemer geen recht op kosteloze vervanging van het gehuurde. Voor schade, door of als gevolg van het gehuurde, hoe dan ook ontstaan, is de ondernemer niet aansprakelijk.
 4. Is sprake van een situatie zoals genoemd in lid 1 of lid 2? Dan dient de afnemer dit aan de ondernemer te melden. De afnemer moet dit doen binnen twee (2) uur nadat de afnemer dit ontdekt heeft. Is de melding niet op tijd? Dan bestaat geen recht op vervanging zoals bedoeld in lid 1 en lid 2.
 5. Blijkt de gehuurde zaak niet geschikt te zijn? Dan is dat niet toe te rekenen aan de ondernemer indien dat onredelijk zou zijn (artikel 6:77 BW). In zo’n geval heeft de afnemer, in afwijking van lid 1 en lid 2, ook geen recht op vervanging van het gehuurde.
 6. De ondernemer mag het gehuurde altijd vervangen voor een gelijkwaardig object.

 

ARTIKEL 27 – BEZWAREN OF HET BESLAG OP HET GEHUURDE

 1. Wordt er beslag gelegd op het gehuurde, maakt een derde partij aanspraak op het gehuurde of komen op enige andere wijze onze eigendomsrechten in gevaar? Dan moet de afnemer dit direct bij de ondernemer melden. Daarnaast moet de afnemer aanspraken van derden afwijzen. Dit geldt ook in geval de afnemer failliet wordt verklaard, wanneer de afnemer surseance van betaling aanvraagt of betaling om een andere reden wordt gestaakt. De afnemer is in zo’n situatie verplicht de beslagleggende deurwaarder, de curator of de bewindvoerder direct te wijzen op deze algemene voorwaarden en de eventueel aanwezige overeenkomst te laten zien.
 2. In de situatie zoals bedoeld in lid 1 mag de ondernemer het gehuurde met onmiddellijke ingang, zonder dat een andere rechtshandeling nodig is, terugnemen onverminderd de overige rechten van de ondernemer.

 

ARTIKEL 28 – OPSCHORTING EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Indien de afnemer zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden. Een zodanige ontbinding geschiedt door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling. Behoudens het geval waarin een termijn voor nakoming is overeengekomen zal de afnemer eerst schriftelijk en gemotiveerd door de ondernemer in gebreke worden gesteld en een termijn voor nakoming worden gegeven, alvorens de overeenkomst door de ondernemer wordt ontbonden.
 2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, alsmede het overige dat in deze algemene voorwaarden is bepaald, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst door middel van een daartoe strekkende mededeling, schriftelijk, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist, indien de afnemer bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht om zekerheid te stellen voor de voldoening van de op hem rustende verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en/of aan hem is verzocht om een vooruitbetaling te verrichten en door hem geen zekerheid wordt verstrekt of de verstrekte zekerheid naar het oordeel van de ondernemer onvoldoende is en/of door de ondernemer geen (afdoende) vooruitbetaling van de afnemer is ontvangen.
 3. De ondernemer is voorts bevoegd de overeenkomst te ontbinden wanneer zich naar haar oordeel omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is en/of wanneer zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
 4. Indien de ondernemer overgaat tot opschorting of ontbinding, is de ondernemer jegens de afnemer niet gehouden tot vergoeding van enige schade dan wel kosten die daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien ontbinding van de opdracht door de ondernemer op grond van dit artikel plaats vindt, worden door deze ontbinding alle door de afnemer aan de ondernemer verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.

 

ARTIKEL 29 – INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. De ondernemer behoudt alle rechten van intellectueel eigendom op de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, samples, programmatuur, geleverde goederen en dergelijke. Het maakt hierbij niet uit of de afnemer voor de vervaardiging ervan kosten heeft betaald. Dit is alleen anders als partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Deze gegevens uit lid 1 mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de ondernemer niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden worden getoond. Doet de afnemer dit toch? Dan is de afnemer aan de ondernemer, per overtreding, een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,-. De boetes zullen verschuldigd zijn door het enkele feit dat de afnemer in strijd handelt met dit lid, maar laat onverminderd het recht van de ondernemer om nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen.
 3. De afnemer moet de gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek aan de ondernemer retourneren binnen een door ons gestelde termijn. Doet de afnemer dit niet? Dan is de afnemer aan de ondernemer een direct opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,- per dag. De boetes zullen verschuldigd zijn door het enkele feit dat de afnemer in strijd handelt met dit lid, maar laat onverminderd het recht van de ondernemer om nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

 

ARTIKEL 30 – PERSOONSGEGEVENS

Hoe de ondernemer omgaat met privacy en gegevensuitwisseling is vastgelegd in haar privacyverklaring. Deze kunt u raadplegen op de website van de ondernemer https://fourage.nl/ en is op verzoek op te vragen via info@fourage.nl.

 

ARTIKEL 31 – EENZIJDIG WIJZIGINGSBEDING

 1. De ondernemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In een voorkomend geval zal de ondernemer de afnemer tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. De ondernemer overhandigt of stuurt de nieuwe versie van de algemene voorwaarden aan de afnemer toe
 2. Tussen de kennisgeving aan de afnemer en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal ten minste veertien dagen zitten. Tenzij door de ondernemer een andere termijn wordt aangegeven, treden de wijzigingen veertien dagen na de kennisgeving in werking.
 3. Indien de afnemer een consument is, en de wijziging van de algemene voorwaarden tot gevolg heeft dat aan de consument een prestatie wordt geleverd die wezenlijk afwijkt van de overeengekomen prestatie, heeft de consument conform artikel 6:237 sub c BW de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.

 

ARTIKEL 32 – VERVAL

Alle rechtsvorderingen jegens de ondernemer, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, vervallen na 1 (één) jaar gerekend vanaf het moment dat de betreffende vordering opeisbaar is geworden.

 

ARTIKEL 33 – SLOTBEPALINGEN

 1. Op alle door de ondernemer verstrekte offertes, prijsopgaves, aanbiedingen, gedane aanvaardingen, gesloten overeenkomsten, uitgevoerde werkzaamheden en leveringen en alle overige door ondernemer uitgevoerde (rechts)handelingen is Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van het (hoofd)vestigingadres van de ondernemer. Onder het (hoofd)vestigingsadres wordt verstaan: het adres waarop de ondernemer staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Modelformulier voor herroeping