Privacy verklaring

Natuurlijk gaan wij zorgvuldig om met jouw gegevens. Op onze privacy verklaring pagina lees je alles over hoe wij jouw persoonlijke informatie beschermen en verwerken. We houden je gegevens veilig en delen deze nooit met derden, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening of wettelijk verplicht. Zo kun jij met een gerust hart gebruik maken van onze services. Mocht je nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag verder! Fourage.nl is gevestigd aan de Breestraat 55, 8316 AP in Marknesse en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens:

Fourage.nl
Breestraat 55
8316 AP Marknesse
+31 6 58 84 44 07

Over ons

Om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, stellen wij bij de uitvoering van onze diensten zelf het doel en de middelen voor verwerking van persoonsgegevens vast. Volgens de wet zijn wij derhalve Verwerkingsverantwoordelijke.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wanneer u van onze dienstverlening gebruik maakt, vragen wij om de volgende persoonsgegevens:

NAW-gegevens:

 • Wanneer u gebruik maakt van onze dienstverlening of wij sluiten een overeenkomst met u, dan vragen wij om uw contactgegevens. Onder contactgegevens verstaan wij uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Wanneer u een offerte bij ons aanvraagt, vragen wij u contactgegevens op te geven, zodat wij contact met u kunnen opnemen.
 • Wanneer u ons contactformulier invult, vragen wij u contactgegevens op te geven, zodat wij contact met u kunnen opnemen.
 • Als u bij ons solliciteert, vragen wij uw cv, eventueel diploma’s en mogelijk andere persoonsgegevens. Deze gegevens bewaren wij, na uw toestemming hiervoor, maximaal 12 maanden nadat u bij ons heeft gesolliciteerd.
 • Als u onze website bezoekt en onze systemen gebruikt, verzamelen we via uw IP-adres gegevens over uw bezoek aan onze site, cookies en cookie-instellingen. Wij maken alleen gebruik van cookies die een functionele rol binnen onze website of diensten spelen.

Gegevens over uw contact met ons

Wij verwerken gegevens over het contact dat u met ons had. Wanneer u een e-mail toezendt, wanneer u ons een vraag heeft gesteld, een opdracht heeft verstrekt of wanneer u een klacht bij ons indient.

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens, zoals over ras, godsdienst of gezondheid.

Hoe komen wij aan u persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die wij verwerken worden altijd door u aan ons verstrekt. Wij verzamelen nimmer via derde persoonsgegevens.

Met welk doel en op welke rechtsgrond verwerken wij persoonsgegevens

Fourage.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • nl analyseert uw gedrag op de website met Google Analyticsom daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Om uitvoering te geven aan de opdracht die u ons heeft verstrekt verzamelen wij persoonsgegevens. Tevens kunnen wij dan contact met u opnemen over de opdracht. Persoonsgegevens worden ook voor administratieve doeleinden die verband houden met de overeenkomst verwerkt.

Rechtsgrond

Verwerking van persoonsgegevens is alleen toegestaan als wij daar een wettelijke grondslag voor hebben. Voor de verwerking hanteren wij de volgende grondslagen:

De verwerking is noodzakelijk voor de overeenkomst

Wij verwerken enkel gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

De verwerking vindt plaats op basis van uw toestemming

Wanneer het niet noodzakelijk is om uw gegevens te verwerken bijvoorbeeld voor de uitvoering de overeenkomst, dan kunnen wij uw toestemming vragen om toch persoonsgegevens (NAW-gegevens) te verwerken

De verwerking vindt plaats op een wettelijke grondslag

Op grond van de wet dienen wij onze financiële administratie te bewaren. Dit houdt in dat wij ook de facturen, waarop NAW-gegevens vermeld kunnen zijn, in onze financiële administratie bewaren.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Fourage.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In sommige gevallen bepaald de wet hoelang wij gegevens mogen of moeten bewaren. In andere gevallen hebben wij zelf bepaald hoe lang wij uw gegevens nodig hebben. Wij hebben hiervoor een bewaartermijnbeleid opgesteld.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, dan bewaren wij uw persoonsgegevens zolang de overeenkomst voortduurt. Na uitvoering van de overeenkomst bewaren wij uw persoonsgegevens enkel in onze financiële administratie. De wet stelt de bewaartermijn in dat geval vast. Wanneer u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens, worden uw gegevens bewaard totdat u uw toestemming intrekt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen persoonsgegevens met derden als dit op grond van de wet is toegestaan en noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering. Wij delen persoonsgegevens met:

 • Onze medewerkers, wanneer zij direct betrokken zijn bij de overeenkomst, zoals gesloten met u.
 • De overheid als wij dit wettelijk verplicht zijn. Hierbij kunt u denken aan de Belastingdienst en de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Bedrijven die wij inschakelen om in onze opdracht diensten uit te voeren die te maken hebben met de overeenkomst. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn verzekeringsmaatschappijen, incassobureaus, expertisebureaus en juridische dienstverleners.

De verwerking van persoonsgegevens kunnen wij ook uitbesteden aan derden. Deze derde partij is dan een verwerker en wij blijven Verwerkingsverantwoordelijke. Met een derde die in onze opdracht uw gegevens verwerkt, sluiten wij altijd een verwerkersovereenkomst waarin afspraken staan over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Fourage.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming zijn uw privacyrechten uitgebreid. U heeft de mogelijkheid om een aantal rechten ten opzichte van ons uit te oefenen. Onderstaand lichten wij toe hoe deze rechten door u kunnen worden uitgeoefend.

Het recht op inzage

U heeft het recht om te informeren welke persoonsgegevens wij van u verwerken en om deze gegevens in te zien. Het recht op inzage betreft alleen inzage in uw eigen gegevens. U heeft geen recht op inzage van informatie over anderen. U kunt aan ons een verzoek tot inzage toezenden door te mailen naar: info@fourage.nl of een brief te zenden naar:

Breestraat 55
8316 AP Marknesse

Wij kunnen controlevragen aan u stellen om u te identificeren. U ontvangt binnen vier weken reactie van ons.

Het recht op dataportabiliteit

Dit recht heeft enkel betrekking op digitale gegevens. Bij het recht op dataportabiliteit moeten wij de gegevens aan u verstekken in een vorm die het makkelijk maakt om uw gegevens te hergebruiken en door te geven aan de andere organisatie. Een verzoek kunt u toezenden naar het voornoemde (e-mail)adres.

Het recht op vergetelheid

In een aantal gevallen en onder voorwaarden heeft u het recht op de persoonsgegevens die wij van u hebben te laten wissen. Dit is het geval indien:

 • De persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
 • U gegrond bezwaar tegen de verwerking maakt;
 • Uw persoonsgegevens door ons onrechtmatig zijn verwerkt;
 • Wij wettelijk verplicht zijn om de persoonsgegevens te wissen.

Het recht om vergeten te worden is geen absoluut recht. Wij kunnen besluiten niet aan uw verzoek te voldoen en uw gegevens niet te wissen als uw verzoek niet gebaseerd is op één van bovengenoemde gronden, of (I) om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie te kunnen uitoefenen; (II) om een wettelijke verplichting na te komen; of (III) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Als wij niet voldoen aan uw verzoek om uw persoonsgegevens te laten wissen, informeren wij u over de redenen waarom wij niet aan uw verzoek zullen voldoen.

Het recht op rectificatie en aanvulling

U kunt ons vragen of wij uw persoonsgegevens verbeteren, aanvullen of afschermen. U kunt verzoeken om rectificatie als uw persoonsgegevens:

 • Feitelijk onjuist zijn;
 • Onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld;
 • Op een andere manier in strijd met een wet worden gebruikt

Beperking van de verwerking

Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken of dat de door ons verwerkte gegevens onjuist zijn, kunt u verzoeken om beperking van de verwerking. Dit betekent dat de gegevens niet meer door ons mogen worden verwerkt.

Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

U heeft de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt om bijzondere persoonlijke redenen van het recht van bezwaar gebruikmaken. Daarnaast is het recht van bezwaar van toepassing als wij uw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden. Echter, u kunt zich ook te allen tijde afmelden voor nieuwsbrieven, aanbiedingen of het gebruik van uw gegevens voor andere marketingdoeleinden. Wij zullen u altijd informeren over hoe u zich kunt afmelden.

Social Media

Wij maken gebruik van diverse social media, zoals (Facebook, Instagram, YouTube, TikTok en LinkedIn). U kunt via deze wijze contact met ons opnemen. Op de gegevens die wij van u krijgen via deze platforms is deze privacy verklaring van toepassing. Het gebruik van social media is uw eigen verantwoordelijkheid. Deze privacy verklaring is niet van toepassing op de wijze waarop social-mediaplatforms omgaan met de door u verstrekte persoonsgegevens. Wij verwijzen u hiervoor naar de privacy verklaring van deze social-mediaplatforms. U dient er rekening mee te houden dat social-mediaplatforms gevestigd kunnen zijn buiten de Europese Unie, waardoor de bij u bekende privacywetgeving mogelijk niet geldt.

Hoe wij persoonsgegevens verwijderen

Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze website en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Maar ook aan beveiliging van fysieke ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen wij hebben een informatiebeveiligingsbeleid en zorgen ervoor dat onze medewerkers kennis hebben op het gebied van persoonsgegevens. Alleen geautoriseerd personeel kan uw gegevens inzien en verwerken.

Onze leveranciers van software en IT-systemen verplichten wij om minimaal gelijkwaardige beveiligingsmaatregelen te treffen.

Al onze medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Aanpassing privacy verklaring

Deze privacy verklaring kunnen wij te allen tijde aanpassen. Een aanpassing kan noodzakelijk zijn bijvoorbeeld omdat de wetgeving is gewijzigd of omdat zich andere nieuwe ontwikkelingen voordoen. Wij zullen u actief informeren over wijzigingen van de privacy verklaring bijvoorbeeld door dit te vermelden op onze website, een nieuwsbrief of e-mail.

Vragen of klachten

Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Of heeft u een klacht over privacy? Dan kunt u contact opnemen met ons via de volgende adresgegevens

Breestraat 55
8316 AP Marknesse
Info@fourage.nl
+31 6 58 84 44 07

Voorts kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u vinden hoe een klacht ingediend moet worden.